"     "
, .

2 , (35+)

09.11.2019

  2-
"" (35+)

10.11.2019

12-14 :
10-00 3 – 4 h
10-25 4 h – 4
10-50 4 – 3
(3 - «» 3- ;
4 4 - , 4- )
9-11 :
11-15 1V WC – 3V
11-40 3V – 2V Alliance RB
12-05 2V . Alliance RB – 1V WC
(1V, 2V 3V - «» 3- )
1/4
12-40 1/4 1 - – Verum
13-00 1/4 2 -
13-20 1/4 3 -
13-40 1/4 4 –
5-8 :
– :
14-20 (1____________-2______________)
14-40 (3____________-4______________)
15-00 7-8 ________________-_________________
15-20 5-6 ________________-_________________
1-4 :
– :
15-40 (1____________-2______________)
16-00 (3____________-4______________)
16-20 3-4 ________________-__________________
16-40 _______________-__________________

 


2- . "" (40+)
1023:46
01.02.2020 10:00

20.01.2020

. 4 . "" (35+)

20.01.2020

4 . "" (35+)

19.01.2020

4 . "" (35+)

19.01.2020

4 . "" (35+)

19.01.2020

4 . "" (35+)


       TQ SPORTS

" "
( - 8 (917) 37-999-19 )